Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / Till. 10 til kommuneplan 2017 Erhervsområde nord for Bredstrupvej

Till. 10 til kommuneplan 2017 Erhervsområde nord for Bredstrupvej

Plannavn
Till. 10 til Kommuneplan 2017 - Erhervsområde nord for Bredstrupvej

Forslagsdato
19. juni 2018

Høring start
25. juni 2018

Høring slut
20. august 2018

Dato for vedtagelse
18. september 2018

Dato for ikrafttræden
23. oktober 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At oprette to nye rammer. At fjerne muligheden for at etablere boliger indenfor området samt at hæve bygningshøjden og fastsætte en bebyggelsesprocent.

Indhold
Kommuneplantillægget opretter to nye rammeområder: 3E4.1 Erhvervsområde Kalorievej, Energivej og 3E6.1 Erhvervsområde Bredstrupvej, Kalorievej.
En del af 3E4 overføres til 3E6.1.

Retningslinjer og redegørelse
3E4.1 udlægges til lettere industri og produktionserhverv, som kan placeres uden genevirkning for de omkringliggende forureningsfølsomme områder. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50 og bygningshøjden max. 10 meter. Der må ikke udover den til den enkelte virksomhed hørende administration mm. placeres bebyggelse til kontorer og lignende anvendelsesformål.
3E6.1 udlægges til tungere industri forbeholdt produktionserhverv, som stiller særlige krav til spildevandsafledning, eller som af miljøhensyn skal placeres i en vis afstand fra boligområder, eller som er afhængige af muligheden for relativ sikker transport af farlige stoffer. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50 og bygningshøjden max. 25 meter. Der må ikke udover den til den enkelte virksomhed hørende administration mm. placeres bebyggelse til kontorer og lignende anvendelsesformål.
Der er ikke registreret arter der er omfattet af Habitatbekendtgørelsens Bilag IV i området. Norddjurs Kommune vurderer heller ikke, at området kan fungere som yngle- eller rasteområde for evt. bilag IV-arter.
Norddjurs Kommunen vurderer, at det på grund af afstanden til nærmeste Natura 2000 område kan udelukkes, at projektet kan medføre væsentlige konsekvenser for arter eller naturtyper i de internationale naturbeskyttelsesområder.

Miljøvurdering
Der er foretaget miljøscreening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lbk. nr. 448 af 10. maj 2017. Norddjurs Kommune vurderer som planmyndighed, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den skal ikke miljøvurderes.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post