Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Sitemap

Sitemap

 Forside


 Rundt om planen


       Velkommen


       Fakta om Norddjurs Kommune


       Norddjurs Kommunes Vision


       Udviklingsstrategi 2015


       Kommunen og omverdenen


       Hvad er en kommuneplan?


       Din indgang


       Miljøvurdering


       Status for Kommuneplan 2017


       Kommuneplantillæg


       Rundt om planen


             Velkommen


             Fakta om Norddjurs Kommune


             Norddjurs Kommunes Vision


             Udviklingsstrategi 2015


             Kommunen og omverdenen


             Hvad er en kommuneplan?


                   Retsvirkninger


             Din indgang


             Miljøvurdering


             Status for Kommuneplan 2017


             Kommuneplantillæg


 Temaer


       Byer og landsbyer


             Generelle retningslinjer for byer


             Bybånd Øst


                   Grenaa


                   Trustrup


                   Lyngby


             Bybånd Vest


                   Auning


                   Allingåbro


                   Ørsted


             Bybånd Midt


                   Glesborg


                   Ørum


                   Bønnerup Strand


             Øvrige netværksbyer med byzone


                   Enslev


                   Fjellerup


                   Gjerrild


                   Gjesing


                   Glatved


                   Hammelev


                   Nørager


                   Vivild


                   Voldby


                   Ålsrode


                   Ålsø


             Afgrænsede landsbyer


                   Albøge


                   Allelev


                   Bode


                   Bønnerup By


                   Fannerup


                   Fausing


                   Ginnerup


                   Grund


                   Hemmed


                   Hevring


                   Hoed


                   Holbæk


                   Hollandsbjerg


                   Homå


                   Høbjerg


                   Ingerslev


                   Kare


                   Karlby


                   Kastbjerg


                   Lystrup


                   Ramten


                   Revn


                   Rimsø


                   Ring


                   Sangstrup


                   Selkær


                   Stenvad


                   St. Sjørup


                   Thorsø


                   Tustrup


                   Tørslev


                   Tårup


                   Udby


                   Udbyhøj


                   Veggerslev


                   Vejlby


                   Vester Alling


                   Villersø


                   Voer


                   Øster Alling


             Øen Anholt


                   Anholt


             Planlagt byzone


       Turisme og friluftsliv


             Sommerhusområder


             Camping


             Lystbådehavne


             Adgang til naturen


             Badestrande


       Erhverv


             Erhvervsudvikling


             Erhvervsområder


             Jordbrug


                   Skovrejsningsområder


                   Områder, hvor skovrejsning er uønsket


                   Særligt værdifulde landbrugsområder


                   Placering af store husdyrbrugs bygninger


             Detailhandel


             Havneområder


             Virksomheder og miljø


                   Miljøklasser


                   Industri


                   Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko


                   Afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder


                   Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder


                   Støj


                   Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)


             Råstof


       Mobilitet


             Kollektiv trafik


             Godstransport


             Veje


             Trafiksikkerhed


             Digital infrastruktur


       Byggeri og tekniske anlæg


             Eksisterende vindmøller


             Husstandsvindmøller


             Store solcelleanlæg


             Øvrige tekniske anlæg


                   Strækningsanlæg


                   Master


                   Højspændingsanlæg


                   Deponeringsanlæg


                   Forbrændingsanlæg


                   Renseanlæg


                   Biogasanlæg


             Byggeri og anlæg i det åbne land


                   Landzoneadministration


                   Arealkrævende fritidsanlæg


       Natur og landskab


             Natur


                   Naturområder og potentielle naturområder


                   Naturkvalitet


                   Økologiske forbindelser


                   Naturplan Danmark og Grønt Danmarkskort


                   Natura 2000-områder


                   Særligt beskyttede arter (bilag IV)


                   Lavbundsarealer


                   Kolindsund


                   Randers Fjord


             Landskab


                   Specifik geologisk bevaringsværdi


                   Kystnærhedszonen


                   Bevaringsværdige landskaber


                   Værdifuldt kulturmiljø


             Naturpark Randers Fjord


       Klima og energi


             Klimaforebyggelse


             Klimatilpasning


             Klima i planlægning


       Vand


             Grundvand og drikkevand


             Overfladevand


                   Søer, vandløb og kystvande


                   Spildevand


       Kultur og velfærd


             Børn og unge


             Ældre og handicappede borgere


             Kultur og fritid


             Sundhed


             Arbejdsmarked


    

 Rammebestemmelser


       Kommuneplanrammer


             Generelle Rammer


             Rammer for Sommerhusområder


             Rammer for Vindmøller


             Rammer for Albøge


             Rammer for Allelev


             Rammer for Allingåbro


             Rammer for Anholt


             Rammer for Auning


             Rammer for Bode


             Rammer for Bønnerup By


             Rammer for Bønnerup Strand


             Rammer for Enslev


             Rammer for Fannerup


             Rammer for Fausing


             Rammer for Fjellerup


             Rammer for Ginnerup


             Rammer for Gjerrild


             Rammer for Gjesing


             Rammer for Glatved


             Rammer for Glesborg


             Rammer for Grenaa


             Rammer for Grund


             Rammer for Hammelev


             Rammer for Hemmed


             Rammer for Hevring


             Rammer for Hoed


             Rammer for Holbæk


             Rammer for Hollandsbjerg


             Rammer for Homå


             Rammer for Høbjerg


             Rammer for Ingerslev


             Rammer for Kare


             Rammer for Karlby


             Rammer for Kastbjerg


             Rammer for Lyngby


             Rammer for Lystrup


             Rammer for Nørager


             Rammer for Ramten


             Rammer for Revn


             Rammer for Rimsø


             Rammer for Ring


             Rammer for Sangstrup


             Rammer for Selkær


             Rammer for St. Sjørup


             Rammer for Stenvad


             Rammer for Thorsø


             Rammer for Trustrup


             Rammer for Tustrup


             Rammer for Tørslev


             Rammer for Tårup


             Rammer for Udby


             Rammer for Udbyhøj


             Rammer for Veggerslev


             Rammer for Vejlby


             Rammer for Vester Alling


             Rammer for Villersø


             Rammer for Vivild


             Rammer for Voer


             Rammer for Voldby


             Rammer for Ørsted


             Rammer for Ørum


             Rammer for Øster Alling


             Rammer for Ålsrode


             Rammer for Ålsø


 Find området


       Søg selv


 Tillæg


       Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning


       - Till. 2 til kommuneplan 2017 - Forsyningsanlæg, Vivild Varmeværk


       Till. 10 til kommuneplan 2017 Erhervsområde nord for Bredstrupvej


       Till. 6 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Auning Øst


       Till. 9 til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning


       - Till. 18 til kommuneplan 2013 - Blandet bolig og erhverv i Voldby


       Till. 8 til kommuneplan 2017, Boligområde i Voldby


       - Till. 4 til kommuneplan 2017 - Byudvikling nord for Trustrup


       - Till. 5 til kommuneplan 2017 - Boligområde på Granbakkevej i Allingåbro


       - Till. 12 til kommuneplan 2013 - Udvidelse af Grenaa Havn


       - Till. 7 til kommuneplan 2017 - Erhvervsområde nord for Systemvej


       - Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning


       Till. 17 til kommuneplan 2013 - Erhvervsområde ved Vestergade


       - Till. 1 til kommuneplan 2017 - boligområde ved Akacievej i Auning


       Till. 12 til Kommuneplan 2017 - Feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand


Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post