Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 3E8

3E8 Grenaa Havn


Plannummer
3E8

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3m3 pr. m2 grundareal

Max. bygningshøjde
15 m. Enkelte bygninger kan være op til 30 m og 40 m høje inden for de områder som er angivet på kortet under retningslinje 2.8 Grenaa, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette. Enkelte fritstående punktanlæg, eksempelvis skorstene, vindmøller eller lign., kan overskride denne grænse.

Anvendelse
Produktionserhverv forbeholdt virksomheder, som stiller særlige krav til spildevandsafledning, eller som af miljøhensyn skal placeres i en vis afstand fra boligområder, eller som er afhængige af muligheden for relativ sikker transport af farlige stoffer.

Områdets anvendelse
Produktionserhverv forbeholdt pladskrævende virksomheder med tilknytning til havnen, herunder virksomheder, som stiller særlige krav til spildevandsafledning, eller som af miljøhensyn skal placeres i en vis afstand fra boligområder, eller som er afhængige af muligheden for relativ sikker trasport af farlige stoffer

Miljø
Udendørs støj fra den enkelte virksomhed må ikke overstige den vejledende grænseværdi, som er angivet under områdetype 1 i støjtabellen i de generelle rammer for lokalplaner

Trafik
Der kan føres en omfartsvej gennem området med tilhørende tilslutningsveje og fordelingsveje.

Særlige bestemmelser
Søkabel til Anholt Havmøllepark er nedspulet i havbunden. Kabler er til søs sikret af den i alt 400 meter brede beskyttelseszone jvnf. kabelbekendtgørelsen, hvilket betyder, at der ikke kan arbejdes nærmere end 200 meter fra kablet uden tilladelse fra ledningsejer.
På land er kablet sikret ved tinglyst deklaration med tilhørende deklarationsareal. Der kan indenfor en given afstand til ledningsanlægget ikke uden meddelt dispensation fra ledningsejer etableres anlæg af nogen art herunder beplantning, opfyld, terrænændringer eller lignende hverken permanent eller midlertidigt.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse konkret
Industri med særlige beliggenhedskrav

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Industri med særlige beliggenhedskrav

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post