Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 3C5

3C5 Grenaa Havn


Plannummer
3C5

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i m2
100%

Max. bygningshøjde
12,0 m med mindre der foreligger særlige begrundelser for en større højde

Anvendelse
Centerformål (butikker, restauranter, liberale erhverv), offentlige formål (bl.a. parkering), rekreative formål, turistattraktioner, forskningsinstitutioner m.v. og havn for mindre både som hus-, fiske- og lystbåde

Miljø
Støjfølsom anvendelse af centerområdet kan kun finde sted, når det påvises, at det ikke øver indflydelse på anvendelsen af det nordlige havneområde til havneformål med en støjgrænse på 70 dB(A)

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Centerområde

Butikstørrelse
Der må etableres nye detailhandelsbutikker på max. 1.000 m2 bruttoetageareal incl. lager. Eksisterende detailhandelsbutikker må kun udvide op til et samlet bruttoetageareal på 1.000 m2 incl. lager. Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret ved havnen må ikke overstige 4.900 m2.

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post