Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 12-5-L

12-5-L Rimsø


Plannummer
12-5-L

Anvendelse generelt
Landområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30 for åben-lav, 40 for tæt-lav

Max. antal etager
1,5

Max. bygningshøjde
8,5 bortset fra enkelte bygninger og bygningsdele herunder siloer og driftsbygninger, hvis de kan indpasses i landsbymiljøet.

Anvendelse
Blandet landsbybebyggelse, herunder landbrugsbygninger, boliger, butikker til lokal forsyning, offentlige formål, erhverv med tilknytning til jorderhvervene samt mindre, ikke forurenende virksomheder, herunder håndværksvirksomheder.

Bebyggelsens omfang
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, evt. gadekær og fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Miljø
1 og 2

Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post