Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Aflyst / 3H2.7

3H2.7 Nordhavnen


Plannummer
3H2.7

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
15 m. Enkelte bygninger kan være op til 30 m høje, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette. Enkelte fritstående punktanlæg, eksempelvis skorstene, eller lignende, kan overskride denne grænse.

Anvendelse
Området skal anvendees til havneformål, bioethanolfabrik

Trafik
Der skal fastlægges bestemmelser om parkeringspladser

Særlige bestemmelser
Nybyggeri inden for området skal anlægges med en laveste sokkelkote på + 1,85m DVR90. Ved udformningen af nybyggeri og valget af farver skal der lægges vægt på, at byggeriet, så vidt at det er muligt, tilpasses omgivelserne, så det ikke virker skæmmende set fra land og søsiden

Zonestatus
Byzone

Anvendelse konkret
Havneerhverv

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Havneerhverv

Miljøforhold
Det skal tilstræbes, at udendørs støj fra den enkelte virksomhed ikke overstiger den vejledende grænseværdi, som er angivet under områdetype 1 i støjtabellen i de generelle rammer for lokalplaner.
Omkring området udlægges et konsekvensområde med en bredde på 500 meter. Konsekvensområdet er en 500 meters sikkerhedsafstand, indtil sikkerhedsrapporten er accepteret. Der må ikke være boliger eller risikobetonet indstri inden for dette område, med mindre anlægene er risikovurderet og deres samvirken er dokumenteret og accepteret.

Status

Aflyst

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post